Procedura kierowania

 

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegające się o skierowanie.
Do wspomnianego wniosku dołącza się zaświadczenie lekarza wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych. Ponadto do wniosku winno być dołączone zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie poruszania się w przypadku osób niepełnosprawnych fizycznie. Jeżeli osoba ubiegająca się o skierowanie do domu posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - również dołącza się je do wniosku.
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Do pobrania:

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa