RODO

W związku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych oraz przysługującym Pani/Panu prawach z tym związanych:


1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach z siedzibą przy ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice
2.    Wyznaczono osobę pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych po adresem email:  sdswadowice@sdswadowice.wer.pl lub kierując korespondencje na adres siedziby administratora.
3.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności postanowień ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 z póź.zm), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586)zawartych umów bądź na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
1)    realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy wynikających z przepisów prawa 
2)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
1)    podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa
2)    podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie w drodze umowy
6.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,  przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1)    prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO
2)    Prawo do żądania sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO
3)    Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO
4)    Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO
5)    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres lub kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres email: sdswadowice@sdswadowice.wer.pl
8.    W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
9.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencji niepodania danych, może Pani/Pan zostać poinformowany przez osobę odpowiedzialną