O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach powstał w 2000 roku. Nasz Dom jest placówką dziennego pobytu typu A przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wspomagającą ich samodzielność i aktywność w życiu codziennym. Działa jako powiatowa jednostka organizacyjna. Z uwagi na fakt realizowania zadań z zakresu administracji rządowej finansowany jest z budżetu Wojewody Małopolskiego.

Macierzysta placówka znajduje się w Wadowicach przy ul. E.K. Wojtyłów 16. Pod koniec 2002 roku została utworzona Filia Domu Wadowickiego, która znalazła swoją siedzibę w Andrychowie przy ul. Daszyńskiego 12. Tym samym opieką Ośrodka zostały objęte osoby z terenu gmin: Andrychów i Wieprz.

W chwili obecnej Środowiskowy Dom Samopomocy posiada w placówce macierzystej w Wadowicach oraz w Filii w Andrychowie łącznie 70 miejsc dla osób z terenu Powiatu Wadowickiego.


W swojej działalności przyjęliśmy misję:

„Tworzenie wsparcia dla osób chorych psychicznie przy jednoczesnym ich aktywizowaniu
i motywowaniu do samodzielnej egzystencji i zachowań samopomocowych”

Przyjęta misja Środowiskowego Domu Samopomocy realizowana jest przez szereg oddziaływań o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym. W Środowiskowym Domu Samopomocy wypracowano wiele rozwiązań, które stanowią oparcie społeczne dla osób przewlekle chorych psychicznie, wymagających pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Z usług ŚDS korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego rozumianego jako zespół działań jakie może podejmować pomoc społeczna, zmierzających do osiągnięcia przez nie poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej regresji. Podstawowym  zadaniem ŚDS jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności użytkowników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia