Aktualności

2021-08-26

OFERTA PRACY DLA TERAPEUTY ZAJECIOWEGO
sds


Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach zatrudni terapeutę zajęciowego w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach zatrudni:

- terapeutę zajęciowego w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego potwierdzone uzyskaniem dyplomu w zawodzie
 • wymagane minimum 3-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami zaburzeniami psychicznymi
 • znajomość przepisów: ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu
 • umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu
 • umiejętność pracy w zespole, a także samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • wysoka kultura osobista, odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnie i grupowo zgodnie z opracowanym programem i planem pracy
 • prowadzenie indywidualnych rozmów wspierających
 • współpraca z zespołem wspierająco-aktywizującego w zakresie opracowywania planów pracy uwzględniających możliwości, zdolności oraz rozwój uczestników
 • opracowanie rocznego planu pracy
 • uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego
 • dokonywanie okresowej oceny wyników postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników zajęć
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi
 • możliwość realizacji własnych pomysłów

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o przesłanie CV na adres dyrektor@sdswadowice.pl,  kontakt osobisty z dyrektorem jednostki po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania nr. tel. 33 873 23 63 lub 537 509 009

powrót do listy aktualności