Aktualności

2021-02-26 - Zaproszenie do składania ofert - pracownicze plany kapitałowe (PPK)

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł, postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2019), w związku art.7 ust. 2a ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U.2020.1342)

2021-01-15 - Nabór na wolne stanowisko pracy

Środowiskowy Dom Samopomocy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy

2020-12-22 - Nowa Filia Środowiskowego Domu Samopomocy

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2021 roku zostanie otwarta kolejna Filia Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty. Jednostka ma siedzibę w Wadowicach przy ul. Sienkiewicza 16 i przeznaczona będzie dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2020-12-17 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Środowiskowy Dom Samopomocy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Szczegółowe informacje można znaleźć pod niniejszym adresem:

2020-08-05 - UWAGA PRZYPOMINAMY O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

2020-06-01 - Informacja o wznowieniu działalności

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 29.05.2020 Środowiskowy Dom Samopomocy im.św Matki Teresy z Kalkuty wznowił działalność. Na chwilę obecną zajęcia dla uczestników realizowane będą w Fili w Andrychowie. Jednocześnie informujemy, że placówka macierzysta w Wadowicach wznowi działalność w późniejszym terminie. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

2020-03-27 - INFORMACJA

POLECENIE Nr 16/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zmieniam polecenie Wojewody Małopolskiego nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. znak sprawy: WN-II.0121.2.2020 w ten sposób, że: polecam wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa małopolskiego zawieszenie działalności, na terenie województwa małopolskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania w: a) placówkach wsparcia dziennego; b) centrach integracji społecznej; c) klubach integracji społecznej; d) dziennych domach i klubach seniora; e) środowiskowych domach samopomocy; f) warsztatach terapii zajęciowej.

2020-03-20 - INFORMACJA

W związku z poleceniem Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach zostaje zawieszona w dniach od 12 marca do 25 marca 2020. Dyżur w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu: 33 8732363 wewn. 24

Życzenia
2019-12-19 - Życzenia

"Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty, że, jako mówi wam wszystkim dawne, odwieczne orędzie z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w waszym domu zasiądzie" Jan Kasprowicz

 «  1 2 3 4 5  »